biru  hijau  merah
A- A A+

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

UNIT PEMBANGUNAN ORGANISASI

Melaksana kajian semula program dan aktiviti kementerian dan agensi-agensi;

Menjalankan kajian dan perakuan cadangan penyusunan semula agensi-agensi KWP;

Menjalankan kajian keperluan dan pewujudan jawatan baru;

Merancang pembangunan organisasi Kementerian (succession planning);

Menjalankan kajian cadangan pemansuhan jawatan dan penggredan semula jawatan;

Mengumpul, menyedia dan menyelaras maklumat perjawatan KWP dan agensi;

Melaksana kajian skim perkhidmatan di KWP dan agensi; dan

Menjalankan naziran perjawatan di KWP dan agensi

UNIT HRMIS

Menyelaras dan memantau perlaksanaan HRMIS di peringkat Kementerian dan agensi, khususnya aktiviti-aktiviti prapelaksanaan, semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/ submodul HRMIS;

Memastikan semua data asas HRMIS disahkan (Group Verifier) dan sentiasa kemas kini;

Melantik pemilik proses dari kalangan pegawai-pegawai Pengurusan Sumber Manusia bagi setiap modul yang telah dilaksanakan mengikut Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam;

Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS;

Bertindak sebagai Meja Bantuan HRMIS (Helpdesk Level 0) iaitu menyelesaikan masalah/ aduan pengguna di Kementerian dan agensi berkaitan pengoperasian aplikasi HRMIS;

Menguruskan latihan aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di Kementerian dan agensi-agensinya;

Bertindak sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Pemandu, Jawatankuasa Pelaksanaan, Pasukan Teras dan Pasukan Jaguh di peringkat Kementerian dan agensi-agensi seliaannya;

Menyelaras penyediaan infrastruktur yang diperlukan seperti kemudahan tapak capaian/ bilik, pendawaian punca kuasa dan rangkaian bagi pelaksanaan HRMIS;

Bertindak sebagai pusat rujukan data agensi (melalui Sistem EIS yang dijana oleh Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA); dan

Menyediakan laporan status pelaksanaan dan bilangan login HRMIS di peringkat Kementerian dan agensi dari semasa ke semasa.

UNIT KOMPETENSI

Merancang program latihan Kementerian;

Membangunkan kurikulum dan program latihan Kementerian;

Menjalankan program-program latihan peringkat Kementerian;

Menyelaras penyertaan kursus berjadual anjuran institusi latihan awam dan swasta;

Menyelaras penyertaan KWP bagi kursus di luar negara;

Mengurusetiakan Jawatankuasa Penyelarasan Latihan Kementerian dan Agensi;

Menyediakan Laporan–laporan latihan;

Mengemaskini pangkalan data latihan Kementerian;

Menyediakan Perancangan Strategik Pembangunan Sumber Manusia;

Merancang, menyelaras dan melaksana Peperiksaan Jabatan;

Merancang dan mengendalikan pelaksanaan PTK KWP;

Bertindak sebagai perwakilan Kementerian dalam Lembaga Penilaian Kompentensi Agensi-Agensi KWP;

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan PTK peringkat Agensi;

Mengemaskini pangkalan data peperiksaan dan PTK Kementerian (bank soalan);

Menyediakan Laporan peperiksaan dan PTK;

Memberi Khidmat Nasihat berkaitan kompentensi.

UNIT DARJAH KEBESARAN & FUNGSI KHAS

Menguruskan fungsi-fungsi khas Menteri Wilayah Persekutuan yang termaktub di dalam Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969 (Pindaan 2004) seperti perintah tahanan oleh yang di-pertuan Agong di bawah Kanun Tatacara Jenayah;

Menguruskan pencalonan untuk pengurniaan pingat/ darjah kebesaran ke peringkat Persekutuan/Negeri;

Menguruskan urusan perlantikan jawatan-jawatan dan perkara-perkara pentadbiran di bawah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Akta 190);

Melaksanakan urusan-urusan perlantikan jawatan-jawatan dan perkara-perkara pentadbiran di bawah Akta Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta536);

Menguruskan urusan perlantikan jawatan-jawatan dan perkara-perkara pentadbiran di bawah Akta Perbadanan Labuan 2001(Akta 609).

UNIT PENGURUSAN PRESTASI

 Merancang dan menyelaras urusan kenaikan pangkat pegawai dan kakitangan KWP;

 Mengurus pinjaman/ tukar perkhidmatan dan pertukaran sementara;

 Melaksanakan urusan tatatertib personel KWP;

 Menyelaras urusan pengisytiharan harta personel;

 Mengurusetiakan Panel Pembangunan Sumber Manusia KWP.

UNIT PERKHIDMATAN

 Merancang dan mengurus pengisian jawatan di bawah perwakilan kuasa SPA;

 Melaksanakan urusan pengesahan dalam lantikan, pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen;

 Merancang dan mengurus penempatan personel Kementerian;

 Mengurus dan memproses permohonan ke luar negeri;

 Mengurus pencen dan penerimaan faedah persaraan;

 Mengurus cuti personel berdasarkan Perintah Am Bab C;

 Melaksanakan Penyelarasan Gaji;

 Menyelaras dan memproses urusan tanggung kerja.

 

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KERUSETIAAN

UNIT PENTADBIRAN

Mengendalikan urusan surat-menyurat dan sistem pengurusan fail;

Memantau kebersihan/keselamatan pejabat;

Menguruskan Kenderaan Jabatan dan Pemandu;

Menguruskan Tempahan Bilik/Makan-Minum Mesyuarat;

Menguruskan Logistik Untuk Majlis-majlis Rasmi KWP.

UNIT PENGURUSAN PUSAT SUMBER

Menyedia dan menguruskan bahan-bahan rujukan yang boleh memenuhi keperluan bantuan bekerja (working aid) kepada semua pegawai dan kakitangan KWP dan juga pengguna luar;

Dapat membina koleksi yang lebih meluas dengan mengenalpasti, memilih dan memperoleh bahan-bahan terkini mengenai perancangan, pembangunan dan kesejahteraan bandar dan wilayah;

Menyedia dan menyelenggara koleksi buku, jurnal, kertas kerja, buletin dan perkhidmatan maklumat dalam bentuk elektronik atau digital;

Membangunkan ‘knowledge management’ dalam bidang perancangan, pembangunan dan kesejahteraan bandar dan wilayah;

Menjadikan KWP sebagai pusat rujukan dan penyelidikan utama mengenai apa juga permasalahan mengenai perancangan, pembangunan dan kesejahteraan bandar dan wilayah.

UNIT PENGURUSAN FASILITI, ASET & STOR

Perkhidmatan mekanikal seperti penyaman udara, sistem pencegah kebakaran, lif, eskalator dan lain-lain;

Perkhidmatan elektrik seperti pengendalian peti suis utama, sistem pendawaian, peralatan audio visual, Lampu, CCTV, kad akses, sistem bangunan elektronik dan lain-lain;

Kerja Awam dan Perkhidmatan Housekeeping seperti kerja pembersihan di dalam dan luar pejabat termasuk ruang legar, lorong pejalan kaki, driveway;

Penyelenggaraan kecil pada asset alih seperti perabot, mesin atau peralatan pejabat;

Perkhidmatan Lanskap disekitar ruang bangunan Menara PjH;

Perkhidmatan Kawalan serangga (Pest Control) seperti fogging, menyembut racun semut dan lipas, memusnahkan anai-anai dan sebagainya;

Menyelenggarakan kemudahan dan peralatan pejabat;

Menguruskan Aset dan Stor Kementerian;

Memantau Kerosakan Pejabat;

Menguruskan Bekalan Pejabat;

Mengurusetia Jawatankuasa Pengurusan/ Pemverifikasian Aset Kerajaan;

Mengurusetiakan Jawatankuasa Pelupusan/Hapuskira.

UNIT INOVASI

Merancang, menyelaras, memantau dan memastikan program dan aktiviti kualiti KWP;

Menyelaras, memantau dan menilai pencapaian Star Rating KWP;

Merancang, menyelaras , melaksana dan memantau semua inisiatif inovasi dan kraetiviti oleh Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) KWP;

Menganjur Konvensyen KIK peringkat KWP dan agensi-agensi dibawahnya;

Menganjur Konvensyen KIK peringkat Wilayah Persekutuan;

Merancang, menyelaras dan melaksana persijilan MS ISO 9001:2008 KWP;

Menyelaras dan memantau kemajuan- kemajuan pemakaian MPK dan Fail Meja;

Menyelaras dan memantau Piagam Pelanggan, Kajian Kepuasan Pelanggan dan memastikan sistem maklum balas yang berterusan;

Mengurus setiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Jawatan Kuasa Penyelaras Kualiti, Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) KWP;

Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan ,Pelan Integriti Organisasi, pembudayaan nilai murni dan 5S KWP;

Menyelaras penyediaan Arahan Pentadbiran KWP.

UNIT URUSAN JEMAAH MENTERI, PARLIMEN & KEURUSETIAAN

Menyelaras penyediaan ulasan dan maklum balas KWP mengenai Majlis Jemaah Menteri (MJM);

Menyelaras penyediaan MJM dan Nota Jemaah Menteri (NJM);

Menyelaras pelaksanaan keputusan MJM KWP dan agensi-agensi di bawahnya;

Mengurus setiakan Mesyuarat Pengurusan KWP sama ada di peringkat KWP atau agensinya;

Mengurus dan menyelaras semua urusan parlimen yang melibatkan KWP dan agensinya;

Mengurus dokumentasi, pembentangan usul/ rang undang-undang berkaitan KWP dan agensi di Parlimen;

Menyelaras dan menyediakan laporan dan rumusan persidangan Parlimen.

UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI

Melaksanakan dasar perkhidmatan psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia bagi membangunkan pegawai-pegawai di kementerian yang berintegriti dan berprestasi tinggi;

Mengaplikasi penyediaan psikologi dalam aspek penilaian personel, pembangunan personel, penyelidikan psikologi, dan intervensi melalui program-program psikologi dan kaunseling;

Melaksanakan Dasar-dasar Perkhidmatan Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Melalui Pendekatan Pembangunan, Pencegahan Dan Pemulihan;

Merancang Dan Melaksana Keperluan Perkhidmatan Psikologi Di Kementerian/Jabatan;

Memastikan Pelaksanaan Dan Keberkesanan Perkhidmatan Psikologi Di Kementerian/Jabatan;

Menyampaikan Perkhidmatan Psikologi Berdasarkan Kod Etika Kaunselor Dan Psikologi.

Dasar Privasi  | Dasar Keselamatan |  Penafian  |Peta Laman 
Hak Cipta Terpelihara 2022 © Kementerian Wilayah Persekutuan
Sesuai dipapar menggunakan pelayar versi terbaru untuk Internet Explorer 10.0 dan ke atas, Mozilla Firefox 3.0 dan ke atas
& juga Google Chrome dengan resolusi 1280 X 800 dan ke atas. Tarikh Kemaskini: 28/09/2022
iso intelek iso standards ukas management qrCode kwp

 

.